Wedding Ceremony | Rochester NY DJ

Burgundy Basin Inn June 28, 2014 Pittisford, NY Jam-N-Stam DJ Service Rochester NY DJ